Texas Blue v North Dakota - GrecoTexas Red v Florida -  GrecoTexas Red v Pennsylvania - GrecoTexas Blue v Michigan - GrecoTexas Girls FreestyleTexas Blue v Kansas - GrecoTexas Red v Indiana - GrecoTexas Red v North Dakota - GrecoTexas Red v Nebraska - GrecoTexas Blue v Alabama - GrecoTexas Red v Ohio - FreestyleTexas Red v Minnesota - FreestyleTexas Red v Indiana - FreestyleTexas Blue v North Dakota - FreestyleTexas Red v Alabama - Freestyle