#2 Myles West Spotlight 7-Nov#4 Chase Richter Spotlight, Nov 8#4 Colton Marwill Spotlight 8-Nov#4 Josh Jones Spotlight 7-Nov#5 Ryan Estay Spotlight 7-Nov#6 Reagan Simmons Spotlight 8-Nov#8 Taber Tofte Spotlight 8-Nov#9 Jackson Jones Spotlight, Nov 8#11 Kahlil Robinson Spotlight 8-Nov#14 Connor Morris Spotlight 7-Nov#40 Ryan Colwell Spotlight 8-Nov#52 Braedon Nutter Spotlight 8-Nov#55 Austin Wine Spotlight 8-Nov#64 Garrett Poor Spotlight 8-Nov#76 Grant Ladner Spotlight 7-Nov#77 Cameron Cook Spotlight 8-Nov#87 Ryne Sterns Spotlight 8-Nov#94 Mason Rickmers Spotlight 8-Nov