2023-12-1 Klein @ Team Nebraska - Boys - Varsity - Wrestling