2023-2-10 Regional-Boys Day 1 @ 2-6A Wrestling - Varsity2023-2-10 Regional-Girls Day 1 @ 2-6A Wrestling - Varsity2023-2-11 Regional-Boys Day 2 @ 2-6A Wrestling - Varsity2023-2-11 Regional-Girls Day 2 @ 2-6A Wrestling - Varsity